Czym zajmuje się rzeczoznawca nieruchomości?

rzeczoznawstwoRzeczoznawca nieruchomości nie ma najłatwiejszego zadania, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę dynamikę rozwoju całego rynku nieruchomości oraz mnogość czynników, które muszą być wzięte pod uwagę, kiedy należy dokonać wiarygodnej i sprawnej wyceny konkretnego mienia. W pierwszej kolejności warto jednak podjąć się próby odpowiedzi na pytanie czym zajmuje się rzeczoznawca nieruchomości, jakie zadania ma do wykonania i jaką rolę odgrywa w procesie szacowania.

Jako, że zawód rzeczoznawcy określony jest bardzo precyzyjnie przez Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jego rola ma charakter urzędowy, dzięki czemu wszelkie rozpatrywane przez niego sprawy są respektowane przez najważniejsze instytucje państwowe takie, jak chociażby sądy, ale także banki, dzięki którym łatwiej możemy ubiegać się o kredyty. Najczęściej bowiem do rzeczoznawcy zgłaszamy się wtedy, kiedy stajemy przed koniecznością ubiegania się o kredyt hipoteczny, musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku lub darowizny albo też zamierzamy wystawić swoje mieszkanie czy dom na sprzedaż, ale zależy nam na tym, żeby jak najlepiej poznać ich rzeczywistą wartość. Rzeczoznawcą może zostać tylko osoba fizyczna, która posiada magisterskie wyższe wykształcenie i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nieruchomości. Taka osoba, po zdaniu egzaminu państwowego zajmuje się szacowaniem oraz wyceną nieruchomości, które wcale nie są tak oczywiste, jak pozornie może się to wydawać. Ze względu na to, że każda nieruchomość jest inna, przede wszystkim dlatego, że znajduje się w innym otoczeniu i jest inaczej eksploatowana w zależności od osób, które w niej funkcjonują, wycena musi być traktowana za każdym razem w sposób indywidualny i uwzględniać momentami prawdziwe niuanse, które mogą decydować o tym, że dana nieruchomość zostanie uznana za taką, która ma mniejszą wartość, albo też wręcz przeciwnie – okaże się niezwykle cennym majątkiem. Z tego właśnie względu ustawa daje rzeczoznawcy wyłączne prawo do decydowania o tym, w jaki sposób będzie dokonywał szacowania oraz jakich metod i technik będzie się trzymał, żeby wycena była wiarygodna i jak najlepiej odzwierciedlała stan faktyczny.

Za każdym razem uwzględnia się więc takie elementy i aspekty, jak chociażby cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych, znajdujących się na przykład w najbliższej okolicy i posiadających podobne parametry. Warto także wziąć pod uwagę wszelkiego typu dane, które rzeczoznawca nieruchomości musi wziąć pod uwagę przygotowując się do sporządzania operatu szacunkowego czyli mówiąc w największym skrócie dokumentu, który jest ostateczną opinią rzeczoznawcy na temat wartości określonego mienia. Stanowi więc pewnego rodzaju indywidualne podsumowanie, posiadające wartość urzędową i mogące być wykorzystywane na przykład jako dowód w sprawie sądowej lub też być rozpatrywaną przez urzędy skarbowe i banki. Dane, które muszą być zgromadzone, powinny być poprzedzone analizą ksiąg wieczystych, katastrów nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, rejestrów zabytków, tabel i map taksacyjnych, planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pozwoleń na budowę, wykazów prowadzonych przez urzędy skarbowe, aktów notarialnych w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, świadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz wszelkich innych elementów, które mogą okazać się istotne w konkretnym przypadku.

nieruchomośćRzeczoznawca nieruchomości wybiera metodę dokonywania szacowania mienia, dlatego też decyduje się na jedną z podejść, do których zalicza się podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe oraz mieszane. Najczęściej wybieranym jest podejście porównawcze, przede wszystkim z tego względu, że jest możliwe do zastosowania wtedy, kiedy znane są ceny lokali podobnych do lokali wycenianych. Takie podejście ma oczywiście swoje minusy, do których w pierwszej kolejności można zaliczyć trudność w wycenie obiektów zabytkowych takich, jak chociażby siedemnastowieczne dworki. Metoda porównawcza doskonale sprawdza się w przypadku mieszkań wielkomiejskich, ponieważ rynek dynamicznie się zmienia i rzeczoznawca ma stały dostęp do najważniejszych danych o cenach poszczególnych obiektów sprzedanych w ciągu kilku poprzednich tygodni, jednak w przypadku obiektów, które mają już swoje lata i wartość innego typu, takie informacje są niemożliwe do zgromadzenia i zweryfikowania. Metoda porównawcza opiera się przede wszystkim na rozpatrywaniu podobnych transakcji wolnorynkowych w tej samej bądź podobnej okolicy i porównaniu ich z nieruchomością wycenianą. Ze względu na to, że w takiej sytuacji nie trudno o błąd, rzeczoznawca staje przed koniecznością dokonania wizji lokalnej, czyli naocznego przyjrzenia się obiektowi i sprawdzeniu jego stanu oraz stopnia eksploatacji. Każde mieszkanie jest przecież inne, posiada inny typ budownictwa, inną instalację i inaczej będzie wyceniane jeżeli będzie umieszczone w nowoczesnym wieżowcu w centrum miasta, a inaczej na podupadającym osiedlu w niezbyt atrakcyjnej dzielnicy, dlatego też ich wartość będzie się diametralne różnić nawet jeżeli będą posiadały identyczny metraż czy ilość pomieszczeń. Więcej ciekawych informacji związanych z powyższymi zagadnieniami można znaleźć na stronie http://www.walor-nieruchomosci.pl/ lub uzyskać je podczas spotkania z rzeczoznawcą. 

Oprócz oczywistych uprawnień rzeczoznawca nieruchomości posiada także liczne obowiązki, do których w pierwszej kolejności można zaliczyć wykonywanie wszystkich czynności powiązanych z szacowaniem nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Aspekt etyczny zawodu podkreślany jest za każdym razem bardzo mocno, przede wszystkim dlatego, że zawód rzeczoznawcy zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego, trudno więc sobie wyobrazić aby którykolwiek z rzeczoznawców upubliczniał dane dotyczące określonych nieruchomości i właścicieli, czy też zaniżał ich wartość po to, aby gromadzić jakieś indywidualne profity. Wycena musi być wykonywana ze szczególną starannością i bezstronnością, dlatego też żaden rzeczoznawca nie może szacować nieruchomości własnej lub należącej do osób bliskich lub takich, z którymi pozostaje w zależności osobistej lub służbowej. Dodatkowo wszystkie dane, które zgromadzi w trakcie wizji lokalnej czy też indywidualnych poszukiwań i weryfikacji, musi pozostawić dla siebie zgodnie z zachowaniem zasady poufności.

losowy artykuł

Biuro tłumaczeń – specyfika pracy tłumacza

Z pewnością każdy, choć raz w życiu zetknął się z obcojęzycznym tekstem. W wielu sytuacjach każdy sam jest w stanie sobie z nim poradzić i go zrozumieć. Czasami wystarczy poprosić kogoś znajomego, aby pomógł w tłumaczeniu. Zdecydowanie większym wyzwaniem jest treść, której nie jesteśmy w stanie samodzielnie przełożyć na język polski. Wówczas, nieodzowna staje się pomoc ze strony profesjonalnej instytucji, jaką jest biuro tłumaczeń.